iQ Discovery

o projekte

Riešenie iQ Discovery je webový portál pre sprístupnenie digitalizovaného obsahu, prostredníctvom ktorého je zabezpečovaná príprava a samotné sprístupnenie digitálneho obsahu kultúrnych fondov pamiatkových inštitúcií širokej verejnosti a odborným bádateľom. Riešenie iQ Discovery čerpá svoj obsah zo širokého spektra dátových úložísk (napr. Krajské digitálne repozitáre KDR, dokumentačné systémy DMS a iné). Súčasťou portálu sú aj služby pre výmenu informácií s podobnými riešeniami nadregionálneho charakteru prostredníctvom štandardizovaných protokolov (OAI-PMH a pod.) a možnosťou federatívneho vyhľadávania. Integračné rozhrania je popísané v samostatnej kapitole "Integračné rozhrania".

Riešenie podporuje procesy a obsahuje funkcionality súvisiace s vyhľadávaním dokumentov, kedy komplexné riešenie pre vyhľadávanie je schopné prehľadávať a ponúkať dynamicky aj dokumenty mimo lokálne úložisko dokumentov zákazníka. Riešenie je v zmysle udržateľnosti a flexibility postavené pomocou sady špičkových technológií zo sveta open-source, tieto sú popísané nižšie v sekcii "Technológie" tejto stránky. Funkčný popis jednotlivých modulov systému je popísaný v kapitole "Architektúra".

Architektúra

Riešenie iQ Discovery je koncepčne rozdelené do niekoľkých hlavných funkčných blokov.

Office modul

Subsystém prípravy dokumentov k sprístupneniu. Je prístupný len pracovníkom zákazníka so špeciálnym oprávnením. Modul obsahuje funkcionality pre kurátorov pamiatkových inštitúcií, ktoré slúžia najmä pre správu procesu sprístupnenia digitálneho obsahu v rámci svojej pamiatkovej inštitúcie. Modul ďalej obsahuje funkcionalitu pre interných redaktorov zákazníka, najčastejšie z radov zamestnancov kultúrnych inštitúcií, ktorí budú poverení vytváraním a správou virtuálnych výstav a ďalšieho obsahu dostupného verejnosti prostredníctvom modulu Discovery.

Discovery modul

Modul Discovery umožňuje užívateľom v prehľadnom a graficky intuitívnom prostredí vyhľadávať, filtrovať a prehliadať sprístupnený digitálny obsah a jeho metadáta. Táto časť riešenia iQ Discovery je spravidla voľne dostupná širokej verejnosti na špecifickej webovej adrese. Preložená je štandardne do slovenského a anglického jazyka.

Administračný modul

Subsystém pre internú správu riešenia iQ Discovery. Poskytuje interným administrátorom zákazníka všetku kontrolu nad obsahom, fungovaním, prístupom a konfiguráciou ostatných modulov.

Integračná vrstva

Hlavní komponenty

OAI-PMH

Tento komponent je plnohodnotnou implementáciou požadovaného protokolu OAI-PMH. V rámci architektúry bude rozdelený na Provider (poskytovateľ) a Harvester (samozberač). Pomocou komponentu OAI-PMH Provider je riešenie iQ Discovery schopné vystaviť svoje metadáta portálom nadregionálneho charakteru ako je napr. Europeana. Riešenie iQ Discovery podporuje vystavenie dát ako vo formáte Dublin Core tak aj LIDO.

Z39.50/SRU

Tento komponent je plnohodnotnou implementáciou protokolu Z39.50 a jeho nasledovníka, protokolu SRU. Komponent je v rámci architektúry rozdelený na Provider (poskytovateľ) a Search (vyhľadávač).

KDR

Konektor na externé úložisko dát v Krajskom digitálnom úložisku. Riešenie iQ Discovery je schopné komunikovať napr. s implementáciou DESA.

Pro-Museum

Riešenie iQ Discovery je schopné komunikovať so systémom Pro-Museum od spoločnosti Bach Systems s.r.o., ktoré je používané najmä v múzejných inštitúciách.

Demus

Riešenie iQ Discovery je schopné komunikovať so systémom Demus, ktorý je vyvíjaný od roku 1995 v Moravskom zemskom múzeu.

DMS

Riešenie iQ Discovery podporuje komunikáciu s radom používaných a moderných Document Management Systémov (DMS) ako napr. open-source systém Alfresco alebo systém Sharepoint od spoločnosti Microsoft. Tieto systémy sú v prípade požiadaviek zákazníka použité ako zdroj dát pre sprístupnenie.

IDM

Riešenie iQ Discovery podporuje riadenie prístupu užívateľov cez externý Identity Management Systems (IDM) ako je napr. systém EOS od firmy Marbes Consulting s.r.o. alebo systém Forefront identity manager od firmy Microsoft.