iQ Discovery

o projektu

Řešení iQ Discovery je webový portál pro zpřístupnění digitalizovaného obsahu, jehož prostřednictvím je zajišťována příprava a samotné zpřístupnění digitálního obsahu kulturních fondů paměťových institucí široké veřejnosti a odborným badatelům. Řešení iQ Discovery čerpá svůj obsah ze širokého spektra datových uložišť (např. Krajské digitální repositáře KDR, dokumentové systémy DMS a jiné). Součástí portálu jsou rovněž služby pro výměnu informací s obdobnými řešeními nadregionálního charakteru prostřednictvím standardizovaných protokolů (OAI-PMH apod.) a možností federativního vyhledávání. Integrační rozhrání je popsáno v samostatné kapitole „Integrační rozhrání“.

Řešení podporuje procesy a obsahuje funkcionality související s vyhledáváním dokumentů, kdy komplexní řešení pro vyhledávání je schopno prohledávat a nabízet dynamicky i dokumenty mimo lokální úložiště dokumentů zákazníka. Řešení je v smyslu udržitelnosti a flexibility postaveno pomocí sady špičkových technologií ze světa open-source, tyto jsou popsány níže v sekci „Technologie“ tohoto dokumentu. Funkční popis jednotlivých modulů systému je popsán v kapitole „Architektura“.

Architektura

Řešení iQ Discovery je koncepčně rozděleno do několika hlavních funkčních bloků.

Office modul

Subsystém přípravy dokumentů ke zpřístupnění. Je přístupný jenom pracovníkům zákazníka se speciálním oprávněním. Modul obsahuje funkcionality pro kurátory paměťových institucí, které slouží zejména pro správu procesu zpřístupňování digitálního obsahu v rámci své paměťové instituce. Modul dále obsahuje funkcionality pro interní redaktory zákazníka, nejčastěji z řad zaměstnanců kulturních institucí, kteří budou pověřeni vytvářením a správou virtuálních výstav a dalšího obsahu dostupného veřejnosti prostřednictvím modulu Discovery.

Discovery modul

Modul Discovery umožňuje uživatelům v přehledném a graficky intuitivním prostředí vyhledávat, filtrovat a prohlížet zpřístupněný digitální obsah a jeho metadata. Tato část řešení iQ Discovery je zpravidla volně dostupná široké veřejnosti na specifické webové adrese. Lokalizována je standardně do českého a anglického jazyka.

Administrační modul

Subsystém pro interní správu řešení iQ Discovery. Poskytuje interním administrátorům zákazníka veškerou kontrolu nad obsahem, fungováním, přístupem a konfigurací ostatních modulů.

Integrační vrstva

Hlavní komponenty

OAI-PMH

Tato komponenta je plnohodnotnou implementací požadovaného protokolu OAI-PMH. V rámci architektury bude rozdělena na Provider (poskytovatel) a Harvester (sklízeč). Pomocí komponenty OAI-PMH Provider je řešení iQ Discovery schopné vystavit své metadata portálům nadregionálního charakteru jako je např. Europeana. Řešení iQ Discovery podporuje vystavení dat jak ve formátu Dublin Core tak i LIDO.

Z39.50/SRU

Tato komponenta je plnohodnotnou implementací protokolu Z39.50 a jeho následovníka, protokolu SRU. Komponenta je v rámci architektury rozdělena na Provider (poskytovatel) a Search (vyhledávač).

KDR

Konektor na externí úložiště dat v Krajském digitálním repositáři. Řešení iQ Discovery je schopné komunikovat např. s implementací DESA.

Pro-Museum

Řešení iQ Discovery je schopné komunikovat se systémem Pro-Museum od společnosti Bach Systems s.r.o, které je používáno zejména v muzejních institucích.

Demus

Řešení iQ Discovery je schopné komunikovat se systémem Demus, který je vyvíjen od roku 1995 v Moravském zemském muzeu.

DMS

Řešení iQ Discovery podporuje komunikaci s řadou používaných a moderních Document Management Systémů (DMS) jako např. open-source systém Alfresco nebo systém Sharepoint od společnosti Microsoft. Tyto systémy jsou v případě požadavků zákazníka použity jako zdroj dat pro zpřístupnění.

IDM

Řešení iQ Discovery podporuje řízení přístupu uživatelů přes externí Identity Management Systems (IDM) jako je např. systém EOS od firmy Marbes Consulting s.r.o. nebo systém Forefront identity manager od firmy Microsoft.